Elektroninių knygų skaityklių taisyklės

IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos (toliau –Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka) elektroninių knygų skaityklių išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja vartotojų aptarnavimo elektroninėmis knygų skaityklėmis (toliau – Skaityklė) tvarką, vartotojų ir Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos teises bei atsakomybę.

2. Šis Aprašas yra tvirtinamas Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymu.

4. Nesusipažinęs ir nesutikdamas su šiuo Aprašu vartotojas negali naudotis Skaitykle.

II. ELEKTRONINIŲ KNYGŲ SKAITYKLIŲ IŠDAVIMO TVARKA

5. Skaityklė gali būti išduodama tik registruotam Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vartotojui, ją užsakius:

5.1. Bibliotekų elektroninių paslaugų portale „www.ibiblioteka.lt" (toliau – Portalas);

5.2. Bibliotekų elektroniniame kataloge (toliau - WWW-OPAC);

5.3. Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriuje.

6. Vartotojas užsakytą Skaityklę atsiima Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriuje.

7. Skaityklės išdavimo metu vartotojas privalo pasirašyti išdavimo dokumentus, patvirtindamas susipažinimą su šio Aprašo nuostatomis ir Skaityklės naudojimosi sąlygomis.

III. ELEKTRONINIŲ KNYGŲ SKAITYKLIŲ NAUDOJIMAS

8. Vartotojas Skaitykle gali naudotis Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos skaitykloje.

9. Skaitykle vartotojas gali naudotis iki Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbo laiko pabaigos.

10. Vartotojas, sutikdamas su Apraše nustatyta tvarka, privalo Skaitykle naudotis atsakingai, rūpestingai, laikydamasis saugos reikalavimų, grąžinti ją sveiką, tinkamą naudoti, su visais perduotais priedais, jeigu tokie buvo perduoti.

11. Skaityklė negali būti perduodama naudotis tretiesiems asmenims.

12. Vartotojui draudžiama Skaityklėje esančius kūrinius padaryti viešai prieinamus kompiuterių tinklais (internete) ar kitaip juos platinti bei juos naudoti reklamai ar komerciniais tikslais.

IV.ROKIŠKIO JUOZO KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEISĖS IR PAREIGOS

13. Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos darbuotojas išduodamas Skaityklę turi:

13.1. patikrinti ar Skaityklės baterija įkrauta;

13.2. įrašyti elektronines knygas, užsakytas kartu su Skaitykle;

13.3. suteikti konsultaciją vartotojui kaip naudotis Skaitykle;

13.4. pateikti pasirašyti Skaityklės išdavimo dokumentus;

13.5. vartotojui grąžinus Skaityklę, patikrinti Skaityklės ir jos priedų, jeigu jie buvo išduoti, eksploatacinę būklę;

13.6. ištrinti iš Skaityklės įrašytas elektronines knygas;

13.7. patvirtinti Skaityklės ir jos priedų, jei tokie buvo išduoti, grąžinimo faktą, jei Skaityklė ir jos priedai yra tinkami toliau naudoti arba vartotojas yra atsiskaitęs šio Aprašo 20 punkte nustatyta tvarka.

V. ELEKTRONINIŲ KNYGŲ SKAITYKLIŲ GRĄŽINIMAS

14. Skaityklės grąžinimas patvirtinamas, jei išduota Skaityklė yra nesugadinta ir tinkama toliau naudoti bei yra grąžinami kartu su ja visi išduoti priedai, jeigu tokie buvo išduoti.

15. Jei vartotojas grąžina sugadintą Skaityklę ar grąžina be visų ar kai kurių priedų ar grąžinami priedai yra sugadinti, Skaityklės ar jos priedų grąžinimas nepatvirtinamas, laikinai apribojama teisė užsakyti Skaityklę iki bus atlyginta žala.

16. Jei vartotojas prarado ar nepataisomai sugadino Skaityklę ar vieną iš jos priedų, jeigu tokie buvo išduoti:

16.1. jis privalo Skaityklę ar priedą pakeisti tokiu pačiu arba lygiaverčiu;

16.2. jei neįmanoma pakeisti tokiu pačiu arba lygiaverčiu, jis privalo sumokėti Skaityklės ar jos priedų įsigijimo vertę;

17. Jei vartotojas grąžina pažeistą (-us) (subraižytą, įskeltą ir pan.), tačiau toliau tinkamą naudoti Skaityklę ar jos priedus, jeigu tokie buvo išduoti, jis privalo atlyginti Skaityklės ar jos priedų taisymo/remonto išlaidas.

18. Jei vartotojas neatlygina Rokiškio Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai padarytos žalos, kaip nustatyta šio Aprašo 16-17 punktuose, padaryta žala išieškoma teisės aktų nustatyta tvarka.

19. Skaityklės grąžinimas patvirtinamas tik tada, kai yra padengiamos Skaityklės ar jos priedų, jei tokie buvo išduoti, įsigijimo ar taisymo išlaidos.

20. Informacija apie Skaityklės ir/ar jos priedų įsigijimo vertę, nurodoma Skaityklės išdavimo dokumentuose.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymu, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos vartotojų aptarnavimo taisyklėmis.

23. Šio Aprašo pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

24. Visi nesutarimai, kilę dėl šio Aprašo vykdymo, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.