Kraštiečiai

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T- U - V - Z - Ž 

A

Abramavičius Girša – publicistas, II Pasaulinio karo dalyvis, administracijos darbuotojas.

Adamonienė Nijolė – pedagogė, tautodailininkė

Adamonis Donatas – mechanikos inžinierius, technikos mokslų daktaras

Adamonis Tadas - užsienio lietuvių veikėjas

Adomėnas Jonas – filatelistas, JAV veikėjas

Adomėnas Petras Gailutis – informatikas, technologijos mokslų daktaras

Aidietienė-Maksimaitytė Sigita – medikė, medicinos mokslų daktarė

Aksiutova Janė – draudimo įmonės vadovė

Akstinienė Aurelija Almonė – žurnalistė, publicistė

Akstinienė-Močiekutė Janina – savivaldybininkė

Alekna Jonas – zoologas

Alė Rūta (Elena Nakaitė Arbienė – Arbačiauskienė) – rašytoja, išeivė

Aleknienė – Kepalaitė Violeta – istorikė muziejininkė, kultūros veikėja

Aleksiūnas Juozas – visuomenės veikėjas, atsiminimų autorius

Ališauskas Alfredas – tremtinys, atsiminimų autorius

Ališauskas Algirdas – surdopedagogas, psichologas, socialinių mokslų daktaras

Ališauskas Jonas – gydytojas, biomedicinos mokslų daktaras

Ališauskas Povilas – ekonomistas, visuomenės veikėjas

Ališauskienė – Snukiškytė Anelė – liaudies poetė, tremtinė, pasakotoja, dainininkė, tapytoja

Ališauskienė Ona – audėja, tautodailininkė, knygų autorė 

Ambrazevičius Rytis – etnomuzikologas, akustikas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius

Ambrozaitis Pijus – pedagogas

Andriulionis Danas – dailininkas - dizaineris, tapytojas, pedagogas

Antinis Robertas – dailininkas skulptorius

Araminas Albertas – pedagogas, vadovas

Araminas Sigitas – poetas, literatas

Arends Leopoldas – pedagogas, stenografijos išradėjas

Areška Vitas – literatūrologas, humanitarinių mokslų daktaras

Arūna Albertas – kelių inžinierius, vadovas

Audėnas – Audickas Juozas – ekonomistas, Lietuvos pasipriešinimo okupaciniams režimams veikėjas

Arūnas Augutis – dailininkas tapytojas, pedagogas

Auželienė – Valiulytė Birutė - literatė

B

Bagatyrytė Audronė – teatro režisierė

Bagdonas Arvydas – dailininkas tapytojas

Bagdonas Eugenijus – socialinių mokslų daktaras

Bagdonienė – Žuklytė Irena – dailininkė tapytoja

Bagužis Vincas – administracijos darbuotojas

Baikauskas Juozas – literatas

Bajoras Alfonsas – karinis veikėjas

Bajoras Gerardas – chemikas, chemijos mokslų daktaras, profesorius

Bajoras Jonas – kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras, docentas

Bajorūnaitė Irena – dailininkė grafikė, literatė

Bakšys Bronius – inžinierius mechanikas, technologijos mokslų daktaras

Balaišis Jonas – karinis veikėjas

Balaišis Jonas – literatas

Balaišis Pranciškus – inžinierius radiotechnikas, technikos mokslų daktaras

Balaišis Romualdas – pedagogas

Balaišis Valentinas – veterinarijos gydytojas, pedagogas

Balčiūnas Albertas – aviacijos inžinierius, pedagogas

Balčiūnas Balys – veterinarijos gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras

Balčiūnas Ignas - veterinarijos gydytojas, veterinarijos mokslų daktaras 

Balčiūnas - Švaistas Juozas – rašytojas

Balčiūnas Povilas – UAB vadovas

Balčiūnas Stasys – karinis veikėjas

Baleišis Adomas – matininkas revizorius

Baleišis Antanas –

Baleišis Rimantas Bronius – zoologas, biomedicinos mokslų daktaras

Balkevičius Jonas Zemvaldas – kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras

Balkevičius Juozas – inžinierius statybininkas, pedagogas

Baltinienė – Užkurėlytė Elvyra – istorikė, humanitarinių mokslų daktarė

Baltrukėnas Adolfas – gydytojas, užsienio lietuvių veikėjas

Baltrūnas Donatas Kazimieras – muzikas, pedagogas

Baltušis Jonas – partizanų vadas

Baltušis Jonas - bibliotekininkas

Baltušis Vincas – inžinierius, administracijos darbuotojas

Baranauskas Vladas – aktorius

Barauskas Alfonsas – inžinierius, užsienio lietuvių veikėjas

Barauskas Jaunutis – statybos inžinierius, įmonės vadovas

Barauskas Juozas – teisininkas, vadovaujantis darbuotojas

Bareišienė Laima – filologė, vertėja

Bareišis Algimantas – fotomenininkas

Bareišis Sigitas-Mykolas – teisininkas, knygos autorius

Baronas Jonas – pedagogas, spaudos darbuotojas

Baronas Povilas – jūrininkas, valstybinės premijos laureatas

Baronas Stasys – tautodailininkas

Baršys Vytautas – socialinių mokslų daktaras, įmonės vadovas

Bartulienė Dalė – gydytoja higienistė

Berezauskienė – Meliūnaitė Audronė – bibliotekininkė, knygų autorė

Bernotas Antanas – užsienio lietuvių veikėjas, J.O.Širvydo brolis

Bičiūnaitė Lelija – dailininkė

Bičiūnas Jonas – kunigas, teologijos mokslų daktaras

Bičiūnas Juozas – ekonomistas, spaudos darbuotojas

Bičiūnas Rimas – dailininkas tapytojas

Bičiūnas Vytautas – muzikologas

Bičiūnienė Monika – tautodailininkė tapytoja, Rokiškio krašto garbės pilietė

Bieliūnas Antanas – kunigas, spaudos darbuotojas

Bieliūnas Juozas – dainininkas, pedagogas

Biliūnas Kazys – Steigiamojo Seimo atstovas

Bimba Antanas – žurnalistas, JAV lietuvių veikėjas

Bimba Juozas – JAV lietuvių veikėjas

Bimba Petras - pedagogas, spaudos darbuotojas

Bimbaitė Aušra – sportininkė

Bimbiras Ričardas – muzikantas

Binkauskas Gintaras – inžinierius ekonomistas, politinis veikėjas

Byra Jonas – dainininkas

Byras Antanas – literatas, išeivijos veikėjas

Blaževičius Petras – kultūros veikėjas

Blažys Romualdas – kunigas, literatas, vertėjas

Blažytė – Baužienė Danutė – istorikė

Blieka Jurgis – teisininkas, politinis veikėjas

Blieka Petras – partizanų vadas

Bliūdžius Petras – pedagogas, kraštotyros muziejaus įkūrėjas

Bliūdžiūtė Petrutė – literatė

Bliznikas Tomas – diplomatas

Boreišis Ignas – kunigas, bibliofilas

Brazauskas Algirdas – politikas, LR Prezidentas, Rokiškio krašto garbės pilietis

Bražionis Algimantas – verslininkas, UAB vadovas

Bružas Bronius – dailininkas

Bubelytė Violeta – fotomenininkė

Bučius Jurgis Algimantas – inžinierius, literatas

Bučiūtė Diana – filologė, vertėja

Bučiūtė Elena Nijolė – architektė, humanitarinių mokslų daktarė, Rokiškio krašto garbės pilietė

Budriūnienė Danutė Elena - botanikė, gamtos mokslų daktarė

Bugailiškis Jonas – tautodailininkas

Buika Vilius – treneris 

Bukaitė Vilma – istorikė

Bukauskas Vygantas – karinis veikėjas

Bulavas Jonas – agronomas, agrarinių mokslų daktaras

Bulavas Juozas – teisininkas, politinis veikėjas

Bulovaitė – Malcevaitė Gražina – žurnalistė

Burbienė – Masiulytė Giedrė Ona – dailininkė keramikė

Busilas Antanas – pedagogas

Bušmienė – Kirstukaitė Stasė – bibliotekininkė

Butėnas Antanas – veterinarijos gydytojas, technikos mokslų daktaras

Butėnas Juozas – pedagogas, vertėjas

Butėnas Juozas – miškininkas

Butėnas Saulius – chemikas, biochemijos mokslų daktaras

Butėnienė Zita – tautodailininkė

Butkevičius Mečislovas – miškininkas, bibliografas

Butkys Adolfas – teisininkas

Buziliauskas Jonas – teatro režisierius

J

Jackevičius Jonas – poetas, dailininkas

Jakimavičius Algimantas – biologas, entomologas, biomed. mokslų daktaras

Jakimavičius Stasys Jonas – asociacijos vadovas, sportininkas

Jakimavičius Vidas – įmonės vadovas

Jakštas-Prietelius Petras – žurnalistas, istorikas, bibliofilas

Jakubonis Juozapas – valstybės politikos veikėjas

Jakulis Antanas – kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras

Jančys Artūras – žurnalistas, redaktorius

Janiūnas Vladislovas – pedagogas, treneris, žurnalistas

Jankauskas Algirdas – teisininkas

Jankauskas Benediktas – gydytojas

Jankauskas Vladas – policijos tarnautojas

Jankevičius Juozas – politikas, inžinierius

Janulaitis Petras – prekybininkas, įmonės vadovas

Janulionis Juozas – pedagogas

Janulis Juozas – kunigas

Janušonis Stanislovas Algimantas – istorikas numizmatas

Jasinevičius Juozas – pedagogas

Jasinevičius Juozas – geodezijos inžinierius

Jasinevičius Vilius – fotografas

Jasinevičius Vytautas – inžinierius, visuomenininkas

Jasiulienė Genovaitė – dailėtyrininkė, muziejininkė

Jasiulionis Albertas – inžinierius mechanikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras

Jasiulionis Aloyzas – vargonininkas, kompozitorius

Jasiulionis Vilhelmas – teisininkas

Jasiūnaitė Irena – operos solistė

Jasiūnas Albinas – inžinierius

Jasiūnas Antanas – poetas, dramaturgas

Jasiūnas Edmundas – inžinierius, spaudos darbuotojas

Jasiūnas Stanislovas – inžinierius, valstybės veikėjas

Jauniškienė J. – gydytoja terapeutė

Jočys Aloyzas – meno istorikas

Jodeikaitė Daiva – sportininkė, trenerė

Jodeikienė-Jurgelionytė Zita – bibliotekininkė, kultūros veikėja

Jodelė Pranas – inžinierius

Jonaitis Bronius – technikos mokslų daktaras

Joneliūkštienė Palmira – gydytoja

Jovaiša Eugenijus Kazimieras – dailininkas

Jovaiša Kazimieras – dirigentas

Jozėnas Antanas – dirigentas

Jukna Feliksas – filologas, redaktorius, vertėjas

Juknaitė-Baltrūnienė Vanda – rašytoja

Junokas Valentinas – teisininkas, valstybės veikėjas

Juodelė Petras – pedagogas, dirigentas, birbynininkas

Juodelis Valentas – technikos mokslų daktaras

Juodka Jonas – pulkininkas

Juozonis Leonas – projektuotojas, kraštotyrininkas

Jurevičius Vytautas – valstybės veikėjas

Jurgaitienė Pilypaitė Irena Rita – pedagogė

Jurgelionis Kleofas – poetas, kritikas, vertėjas, redaktorius

Jurkėnas Juozas – filologas, habilituotas daktaras

Jurkštas Jonas – kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras

Jurkštas Vytautas – architektas, architektūros mokslų kandidatas

Jurna Vytautas Steponas – valstybės veikėjas

O

Obelienienė Kuzmickaitė Diana – gydytoja neurologė

Olkinaitė Matilda – poetė

Olubienė Rugytė Elvyra – dailininkė restauratorė

P

Pabedinskas Skirmantas – žurnalistas, kino operatorius

Pagirys Julius – veterinarijos gydytojas

Paknys Algimantas – inžinierius mechanikas, technikos mokslų daktaras

Paknys Juozas – valstybės ir visuomenės veikėjas, ekonomistas, bankininkas

Pakštas Vytautas – partizanų vadas

Palikevičius Pranas – žurnalistas, redaktorius

Papaurėlytė Klovienė Silvija – kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė

Parulskis Sigitas – rašytojas

Patūpaitė Rosita – visuomenės veikėja

Paulauskienė Liuda – pedagogė

Paulauskienė Regina – spaudos darbuotoja, redaktorė

Pauliukaitė Rasa – chemikė, gamtos mokslų daktarė

Pauliukas Kazimieras Leopoldas – biomedicininių mokslų srities zootechnikos krypties daktaras

Paunksnis Kazimieras – istorikas, medžio drožėjas

Pavarotnikas Juozas – knygnešys

Pažemeckas (Indrišiūnas) Algirdas – gydytojas

Pečiulionienė Vaitiekūnaitė Konstancija – pedagogė

Pekeliūnas Alfredas – įmonės vadovas

Pekeliūnas Algirdas – spaudos darbuotojas, žurnalistas

Peldžius Antanas – išeivijos veikėjas

Penikienė Ramutė – įmonės vadovė

Peškys Antanas –dainininkas

Petkevičius Mykolas – sukilimo dalyvis

Petrauskas Jonas – tautodailininkas, rašytojas, laisvės kovų dalyvis

Petrikas Celestinas – vertėjas, poetas

Petrulis Jokimas – architektas

Petrulis Jonas – architektas

Petrulis Juozas - pedagogas, knygnešys

Petrulis Juozas – pedagogas, spaudos darbuotojas

Petrulis Jurgis – architektas

Petrulis Juvencijus – agronomas, biomed. mokslų habilituotas daktaras

Petrulis Kostas – inžinierius, elektrikas energetikas

Petrulis Napoleonas – dailininkas skulptorius

Petrušonis Vytautas – architektas, humanitarinių mokslų daktaras

Pigaga Albinas – chemikas, chemijos mokslų daktaras

Pilkauskienė Ina – biofizikė, psichologė, socialinių mokslų daktarė

Pipinys Jonas – botanikas

Pipinis Juozas – audėjas

Pipinis Juozas – gydytojas kardiologas

Pipinys Povilas – fizikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras

Piskarskas Stepas – agronomas

Pivoriūnas Albinas – dailininkas keramikas

Pivoriūnienė (Jasiūnaitė) Elvyra – poetė

Pladis Benjaminas – pedagogas, ekonomikos mokslų docentas

Plakevičius Tadas – vienuolis, kunigas

Plumpa Petras – valstybės veikėjas

Pocienė Alma – inžinierė, technikos mokslų daktarė

Polonskaitė Jurgita – vertėja, humanitarinių mokslų daktarė

Pošienė Maželytė Irena – muziejininkė, pedagogė

Pošiūnas Zenonas – pedagogas

Povilavičius Antanas – karo dalyvis, literatas

Povilavičius Vytautas – karo dalyvis, literatas

Povilonis Juozas – prozininkas, vertėjas

Pragarauskas Henrikas – matematikas, fizikos ir matematikos mokslų daktaras

Pranciliauskienė Jūratė – tapytoja

Pranckūnas Juozas – pedagogas, muziejininkas

Prialgauskis Kazimieras – kunigas, rašytojas

Przezdziecki Rajnold – grafas, lenkų diplomatas

Pučinskas Ignas – karininkas

Pučinskas Juozas – gydytojas

Puluikis Jonas – įmonės vadovas

Puodėnas Konstantinas – buhalteris

Pupienis Antanas – žurnalistas

Pupienis Juozas – inžinierius mechanikas

Purėnienė Vienožinskaitė Liuda – advokatė, visuomenės veikėja

Puškorienė Zita – gydytoja

Putvinskas Gediminas – architektas

S

Sabaliauskas Julius – įmonių vadovas, technikos mokslų daktaras

Sabalys Gintautas Pranas – gydytojas, habilituotas medicinos mokslų daktaras

Sachs Bernard – žurnalistas, rašytojas

Sadaunikienė Sigita – redaktorė

Sakalauskas Antanas – aplinkos inžinierius, technikos mokslų daktaras

Sakalnikas Rapolas Gediminas – gydytojas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras

Saladžius Rytis – aktorius

Sapagovas Jonas – matematikos mokslų daktaras

Sapagovas Mifodijus – korespondentas, habilituotas matematikos mokslų daktaras

Saulis Bronius – spaudos darbuotojas

Saulis Gintautas – filologas, humanitarinių mokslų daktaras

Saulis Vytautas – valstybės veikėjas

Savickas Jonas – valstybės veikėjas

Savickas Pranas – poetas, kunigas

Savickienė Vaiva – gydytoja

Seibutis Algirdas – agronomas, botanikas, biomedicinos mokslų daktaras

Siminonienė Mikėnaitė Veronika – tautodailininkė

Simonavičiūtė Kulytė Bronislava – hidrobiologė

Siniauskas Juozas – pedagogas, selekcininkas

Sirijos Girienė Almonė – bibliografė

Sirvydas Povilas Algimantas – inžinierius šilumininkas, technologijos mokslų habilituotas daktaras

Sirvydis Jonas – inžinierius mechanikas, įmonės vadovas

Sirvydis Vytautas – gydytojas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras

Skeivalas Jonas – geodezijos inžinierius, technologijos mokslų habilituotas daktaras

Skrandauskas Julius – veterinarijos gydytojas

Skruodys Jonas – rašytojas, pedagogas

Skvarnavičius Gediminas – režisierius

Slanys Ričardas – radioelektronikas

Slavinskas Gintaras – dailininkas

Slėnys Juozas – pedagogas, kompozitorius

Slovas Džo – visuomenės veikėjas

Smalinskas Donatas – kalbininkas

Smalinskas Valdas – įmonės vadovas

Smalstys Antanas – gydytojas

Smalstys Smolskis Jurgis – visuomenės veikėjas, literatas

Smolskienė Gelens Žarmena – pedagogė

Smuškevičius Jakovas – karinis veikėjas

Sokas Pranas – inžinierius elektrotechnikas, technikos mokslų daktaras

Spetyla Kazimieras – aviatorius, įmonės vadovas

Spietinis Jonas – inžinierius-statybininkas

Spundzevičius Aleksandras – tapytojas, tautodailininkas

Stakėnas Alfonsas – gydytojas, medicinos mokslų daktaras

Stakėnas Romualdas – kunigas, literatas

Stakėnas Vidas – miškininkas, agrarinių mokslų daktaras

Stalauskas Stasys – karininkas, kultūros veikėjas

Stankevičius Stanislovas – kunigas

Stankūnas Jonas – habilituotas technikos mokslų daktaras, docentas

Stankūnienė Vlada – filosofė, socialinių mokslų daktarė

Startienė Gražina – Socialinių mokslų daktarė, docentė

Stasiūnas Juozas – gydytojas, pulkininkas

Stašelis Jonas – poetas, prozininkas

Stašys Konstantinas – farmacininkas, visuomenės veikėjas

Stašys Konstantinas – kunigas

Statulevičienė Gikytė Nijolė – biologijos mokslų daktarė

Stelionis Boleslovas – ekonomistas, įmonės vadovas

Steponaitienė Lapienytė Stasė – dailininkė

Strazdas Antanas – kunigas, poetas

Stočkus Dangerutis – inžinierius-mechanikas, technikos mokslų daktaras

Streikus Arūnas – istorijos mokslų daktaras, docentas

Streikus Zenonas – psichologas, visuomenės veikėjas

Striupas Romas – rašytojas

Strumskis Ksaveras – muzikas, kultūros veikėjas

Stukas Jonas – vertėjas

Stukonienė Zofija – gydytoja, medicinos mokslų daktarė

Stumbrys Eugenijus – fizikas, fizinių mokslų daktaras

Stumbrys Kęstutis – farmacininkas, įmonės vadovas

Suvaizdytė Makšimienė Diana – redaktorė, žurnalistė

Sviklas Alfredas Martynas – chemikas, technologijos mokslų habilituotas daktaras, profesorius

Z

 Zaborskas Kęstutis Juozas – socialinių mokslų daktaras

Zagurskienė Daiva – gydytoja

Zakarevičius Zacharevičius Jonas – visuomenės veikėjas

Zakarka Vidmantas – medžio drožėjas

Zalubas Romualdas – matematikas, astrofizikas

Zauka Alfonsas – aktorius, režisierius

Zauka Antanas – operos režisierius

Zauka Juozas – knygnešys, vargonininkas, pedagogas

Zaukienė Smalinskaitė Elena – dainininkė, tautosakininkė

Zelenkauskienė Marcijonaitė Jadvyga – pedagogė, humanitarinių mokslų daktarė

Zemlickas Antanas – spaudos darbuotojas

Zizas Petras – buhalteris

Zizas Petras – įmonių vadovas

Zoluba Jonas – įmonės vadovas

Zovė Jokūbas – dailininkas

Zovė Ričardas – dizaineris

Ž

Žagarys Pranas – technikos mokslų daktaras, docentas

Žaliukas Robertas – tautodailininkas, skulptorius

Žemaitis Gintautas – priešgaisrinės tarnybos vadovas

Žemaitis Pranas – matematikas, visuomenės veikėjas

Žilinskas Antanas Gintautas – pedagogas, literatas

Žilinskienė Giedrė Meilutė – medicinos mokslų daktarė, docentė

Žiogarys Romualdas – išeivis

Žiukelis Petras – kunigas

Žukas Konstantinas – karinis veikėjas

Žukas Petras – karinis veikėjas

Žuklys Albertas – skulptorius

Žuklys Julius – gydytojas, medicinos mokslų daktaras

Žuklys Leonas – skulptorius

Žuklys Lionginas – fitopatologas, gamtos mokslų daktaras

Žuklys Vladas – skulptorius

Žumbakis Boleslovas – įmonių vadovas, sportininkas

Žumbakys Juozas - sportininkas, treneris

Žvirblis Algis – transporto inžinierius, technikos mokslų habilituotas daktaras

Žvirėnas Algimantas – inžinierius mechanikas, technikos mokslų daktaras

Žvirėnas Matas – provizorius, visuomenės veikėjas